Vedtægter for foreningen ”Enigheden” Solbjerg Forsamlingshus

1 - Navn og hjemsted

Foreningens navn er foreningen ”Enigheden” - Solbjerg Forsamlingshus.

Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune, og foreningens adresse er hos formanden.

2 - Formål

Foreningens formål er at drive, vedligeholde og opretholde forsamlingshus i Solbjerg som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for møder, arrangementer og fælles aktiviteter af kirkelig, oplysende, kulturel, foreningsmæssig, idrætslig og selskabelig art.

Udlejning til private fester kan kun finde sted til medlemmer og dennes husstand såfremt lejer er fyldt 18 år.

3 - Medlemmer

Medlemmer er de, der er fyldt 18 år og som har købt et medlemsbevis, tidligere betegnet andelsbevis.

Medlemskabet er personligt på navn og dækker endvidere medlemmets husstand.

Medlemsbeviser/andelsbeviser kan ikke overdrages ved salg, gave eller arv. Andelsbeviser kan ombyttes til nyt medlemsbevis.

Den ordinære generalforsamling fastsætter prisen på nye medlemsbeviser.

4 - Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i anden halvdel af februar måned.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på husets hjemmeside samt på forhåndenværende sociale medier, som huset til enhver tid måtte benytte.

Man er valgbar til foreningens bestyrelse, hvis man skriftligt har tilkendegivet det til formanden. Forslag fra medlemmer til behandling skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før.

Indkomne forslag kan på forlangende oplyses af formanden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst være:

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmetællere

Formandens beretning

Forelæggelse af det kontrollerede regnskab

Indkomne forslag

Fastsættelse af pris på medlemsbeviser

Valg af

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige år 3, i ulige år 4

Mindst 1 bestyrelsessuppleant for 1 år

2 bilagskontrollanter for 1 år

1 suppleant for bilagskontrollanter for 1 år

Eventuelt (under dette punkt kan intet besluttes)

Referenten og dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger.

Stemmeret ved generalforsamlinger forudsætter personlig tilstedeværelse, samt medlemsbevis. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer.

Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod eller afgiver ugyldige eller blanke stemmesedler, medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer.

Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning.

Skriftlig afstemning anvendes kun ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt.

Der kan kun afgives 1 stemme uanset om det enkelte medlem har flere medlemsbeviser.

Hvis en husstand ønsker at afgive flere stemmer, skal der således være flere medlemmer i husstanden, forstået således at hvert medlem i husstanden har et gyldigt medlemsbevis.

Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis mindst 15 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling.

Indkaldelsen skal angive de punkter, der er til behandling, og kun disse kan behandles.

Et punkt betegnet ”Eventuelt” kan ikke behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

5 - Bestyrelsen

Inden for rammerne af disse vedtægter og af generalforsamlingernes beslutninger har bestyrelsen myndighed til at lede foreningen.

Bestyrelsen sikrer, at lejemål sker efter foreningens formål, og bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, hvis disse vurderes at være i strid hermed eller af sikkerhedsmæssige årsager ikke bør afholdes.

6 - Bestyrelsens sammensætning og konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig for et år ad gangen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Disse vælges for 2 år, og afgår skiftevis 3 eller 4.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer.

Kassereren kan eventuelt være en af bestyrelsen udpeget person udenfor bestyrelsen.

Ingen må have dobbeltposter.

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed.

Den er beslutningsdygtig, når den er samlet til møde og mindst fire medlemmer er til stede.

Beslutninger forudsætter, at mindst fire har stemt for dem.

Til bestyrelsesmøder kan der efter forudgående tilladelse fra bestyrelsen deltage andre end denne.

Suppleanten kan uden videre deltage på bestyrelsesmøder - dog uden stemmeret.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten med stemmeret på dennes plads.

Bestyrelsen fører en protokol over sager behandlet på hvert bestyrelsesmøde og over de trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af mødedeltagerne.

7 - Økonomi, regnskab og revision.

Foreningen søger at tilvejebringe sine midler ved udlejning, sponsortilskud, tilskud fra fonde og myndigheder samt afholdelse af arrangementer.

Bestyrelsen fastsætter priser for udlejning m.v. - dog ikke priser på medlemsbeviser, der fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Generalforsamlingen vælger for 1 år 2 bilagskontrollanter til at kontrollere regnskabet og 1 suppleant til at indtræde om nødvendigt.

Der kan aldrig udbetales overskudsdele til medlemmerne.

Beløb indbetalt af medlemmer for køb af medlemsbeviser anses for varige, almennyttige bidrag og kan under ingen form genudbetales til indskyderne.

8 - Tegning

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer.

Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning og underskrift fra en fuldtallig bestyrelse.

Bestyrelsen kan optage driftslån på op til 80% af enten den offentlige ejendomsværdi eller 80% af ejendommens værdi vurderet af sagkyndig person mod pant i forsamlingshuset.

Lånoptagelse og pantsætning udover ovennævnte og evt. køb eller salg af fast ejendom kræver en generalforsamlingsbeslutning.

9 - Hæftelse

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt bilagskontrollant eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelse i forhold til foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

10 - Medlemsbeviser

Andelsbeviser byttes til medlemsbeviser i forholdet 1 til 1 - uden at hverken det enkelte medlem eller foreningen modtager betaling herfor.

Fysisk udlevering af medlemsbeviser sker ved henvendelse til bestyrelsen - senest ved medlemmets førstkommende leje af forsamlingshuset.

Bestyrelsen fører en protokol over samtlige medlemsbeviser. Heri indføres købsdato, medlemmets navn samt medlemsbevisets nummer.

11 - Vedtægtsændringer

En generalforsamling kan behandle forslag om vedtægtsændringer, hvis medlemmerne indkaldes med mindst 14 dages varsel på husets hjemmeside samt på de forhåndenværende sociale medier, som huset til enhver tid måtte benytte.

Indkomne forslag kan på forlangende oplyses af formanden.

Såvel bestyrelse som medlemmer kan indgive forslag om vedtægtsændringer.

Kun de dele af vedtægten, som berøres af de stillede ændringsforslag, kan behandles, og ændringer heri kan besluttes med almindeligt flertal.

12 - Foreningens opløsning

Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkalder den til en ekstraordinær generalforsamling med nærmere oplysninger om situationen og for evt. at få valgt en anden bestyrelse.

Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom. En opløsning vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja- og nejstemmer. Hvad der måtte være indbetalt for medlemsbeviser/andele kan ej heller ved en evt. opløsning genudbetales medlemmerne.

13 - Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning

Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, træffer den opløsende generalforsamling beslutning om at stille evt. midler til rådighed for ungdoms- og sportsforeninger i lokalsamfundet og om hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne som bestemt.

14 - Ikrafttrædelse

Denne vedtægt er vedtaget på generalforsamlingen den 24-2-2015, og vedtægten træder i kraft straks efter dens vedtagelse.

Alle tidligere vedtægtsbestemmelser bortfalder i takt med gennemførelsen af disse vedtægter.